Your Cart is currently empty.

M02 Moxibustion Wand Round Head温灸滾棒(圆头)
代号:M02

产品包装 :

  • 一支温灸滾棒(圆头),
  • 一盒20支艾草灸条,
  • 一盒4片陶瓷棉,
  • 一支清洁刷。